Risicobeoordeling

Risicobeoordeling asbest conform de NEN2991

Falanx Advies - RisicobeoordelingEen onderzoek naar de potentiëe en actuele risico’s wordt uitgevoerd in 3 stappen:

  • Een visuele inspectie van het gebouw op aanwezigheid van asbesthoudende materialen
  • Het nemen en laten analyseren van stof- en materiaalmonsters
  • Het uitvoeren van luchtmetingen

Op basis van de visuele inspectie kan al een uitspraak gedaan worden over de potentiële risico’s met betrekking tot de aanwezige asbesthoudende materialen. Zo zullen hechtgebonden materialen een lager potentieel risico vormen dan niet hechtgebonden materialen. Een visuele inspectie kan een volledige asbestinventarisatie conform de SC540 “Type A” zijn of een beperkte inventarisatie conform de SC540 type 0. De ervaring en deskundigheid met betrekking tot het beoordelen van de aangetroffen asbestbronnen op een mogelijke kans op emissie is hierbij van groot belang.

Afhankelijk van de aard en conditie van de aangetroffen asbesthoudende materialen kan besloten worden tot een vervolgonderzoek over te gaan, zoals bijvoorbeeld het nemen van kleefmonsters. Kleefmonsters worden op strategische plaatsen in het gebouw genomen middels een kleefstrip. De kleefstrips worden met behulp van elektronenmicroscopie (SEM) in het laboratorium onderzocht. Afhankelijk van het aantal waargenomen vezels op de kleefstrip kan een inschatting worden gedaan over de potentiële kans van normoverschrijdende asbestconcentraties in de omgevingslucht.

Wanneer in kleefmonsters inderdaad asbestvezels worden gevonden, kan besloten worden luchtmetingen uit te voeren om de actuele asbestvezelconcentratie in de lucht te bepalen. Met behulp van gekalibreerde luchtpompen wordt lucht door een filter aangezogen. Het filter wordt in het laboratorium met behulp van elektronenmicroscopie (SEM) onderzocht. Het aantal aangetroffen vezels wordt getoetst aan de normwaarden. Hierbij wordt de soort en afmetingen van de vezels geA?ndexeerd met kengetallen. Middels deze indexatie wordt het wetenschappelijk aangetoonde verschil in gezondheidsrisico van de verschillende soorten asbest en de vezelafmetingen meegewogen. Het resultaat van de luchtmetingen wordt dan ook aangegeven in Vezelequivalenten per m3 omgevingslucht.

Het NEN 2991 onderzoek kan ook onderdeel gaan uitmaken van een gebouwgebonden asbestbeheersplan en of gebruikersprotocol op basis waarvan asbestbronnen op verantwoorde wijze in een gebouw gehandhaafd kunnen blijven. Bij Falanx Advies is jarenlange ervaring en expertise aanwezig voor het (laten) uitvoeren van asbestonderzoeken in gebouwen die in gebruik zijn en voor het opstellen van een gebouwgebonden asbestbeheersplan/gebruikersprotocol.