Asbestonderzoek

Het asbestonderzoek worden bepaald door het doel van het onderzoek. Dit loopt uiteen van een Quick Scan tot een volledige asbestinventarisatie met risicobeoordeling.

Beperkte asbestinventarisatie type 0

Falanx Advies - AsbestDe in de SC540 genoemde type 0 heeft geen wettelijke status en mag niet gebruikt worden voor het aanvragen van sloopvergunningen. Het type 0 onderzoek wordt gebruikt om binnen beperkte tijd en budget een globaal inzicht te verkrijgen van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in gebouwen en of objecten.

Het type 0 onderzoek kan als basis dienen voor:

  • Een volledig onderzoek conform de SC540 Type A
  • Een risicobeoordeling conform de NEN2991

Asbestinventarisatie Type A

Een asbestinventarisatie Type A conform de SC 540 is een wettelijk verplicht onderzoek waarbij een gebouw geheel dan wel gedeeltelijk wordt gesloopt. Het doel van de inventarisatie is te komen tot een verantwoorde aanpak van de sloop waarin de financiële risico’s en veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt blijven.

Met grote zorgvuldigheid wordt een non-destructief onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Tevens is het historisch onderzoek van belang waarbij het bouwarchief wordt geraadpleegd. Indien voor handen worden de oorspronkelijke gegevens zoals bestek en tekeningen in het onderzoek betrokken.

Het asbestinventarisatierapport Type A is:

  • Geschikt voor het doen van een sloopmelding
  • Geschikt voor de voorbereiding van de sanering
  • De kostenraming
  • Aanbesteding en gunningsadvies
  • Asbestsanering, bij niet sloop

Asbestinventarisatie Type B

Indien in het asbestinventarisatierapport Type A vermeld wordt dat er een redelijk vermoeden bestaat dat er niet-direct waarneembaar asbest aanwezig is, dient er een aanvullende inventarisatie Type B uitgevoerd te worden. In dat geval wordt voorafgaand aan de sloop, in samenwerking met het gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, een destructief onderzoek uitgevoerd, waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast. Door dit destructief onderzoek worden de niet-direct waarneembare asbesthoudende materialen en producten of asbestbesmette constructieonderdelen in het bouwwerk of object opgespoord.

Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport Type B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport Type A.